Staff
Dean of Graduate School
Prof. Weijia JIA
jiawj@uic.edu.cn
Administration Director of Graduate School
Ms. Ashura Tim Zoi LAM
ashuralam@uic.edu.cn
Assistant Director of Graduate School
Ms. Tiffany Xin WANG
tiffanywang@uic.edu.cn
General
Ms. Shelia Xuexia LIANG
shelialiang@uic.edu.cn
Ms. Tenia Shi LIU
shiliu@uic.edu.cn
Taught Postgraduate Programmes
Ms. Ivy Jing TIAN
ivytian@uic.edu.cn
Ms. Jenny Kunning FU
jennyfu@uic.edu.cn
Ms. Leila Xiaotong ZHOU
leilaxtzhou@uic.edu.cn
Ms. Katrina Jingshu LIU
katrinaliu@uic.edu.cn
Ms. Fish Xiaoyu GUO
fishxyguo@uic.edu.cn
Research Postgraduate Programmes
Ms. Bonnie Baodan LIANG
bonnieliang@uic.edu.cn
Ms. Penny Peiling YE
pennyye@uic.edu.cn